top of page

HOME       ABOUT        MENU        RESEVATION       CONTACT US

MENU

季节食味套餐(不包含两道鱼翅,海参等干货菜品)              18,000(含税)

季节食味套餐                                                            24,200(含税)

干鲍季节食味套餐                                                          41,800(含税)

※ 根据当天采购的食材内容,菜品的金额和数量会有所变动。

※ 服务费10%(包房15%)另外加算。

hp logo.png

S     H     I     N     T     A     N     I

bottom of page