top of page

HOME       ABOUT        MENU        RESEVATION       CONTACT US

MENU

季节食味套餐(不包含兩道魚翅,海參等幹貨菜品)              18,000(含税)

季节食味套餐                                                             24,200(含税)

干鲍季节食味套餐                                                           41,800(含税)

※ 根據當天采購的食材內容,菜品的數量和金额會有所變動。

※ 服務費10%(包房15%)另外加算。

hp logo.png

S     H     I     N     T     A     N     I

bottom of page